Pahala Ahli Jumat

#ngajiramadhan 10 : Para Malaikat Menunaikan Ibadah Jumat para malaikat juga merupakan Ahli jumat, dan bagi orang-orang yang melalukan kebaikan di hari jumat maka akan mendapatkan pahala ahli jumat

ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ” وإذ ﻗﺎل رﺑﻚ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ إﱏ ﺟﺎﻋﻞ ﰱ اﻷرض ﺧﻠﻴﻔﺔ” ﻗﺎﻟﺖ اﳌﻼﺋﻜﺔ” أﲡﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻔﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺴﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء وﳓﻦ ﻧﺴﺒﺢ ﲝﻤﺪك وﻧﻘﺪس ﻟﻚ” ﻓﻼم ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻗﺎل: “إﱏ أﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن” ﻓﺨﺎﻓﺖ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻓﻄﺎﻓﻮا ﺣﻮل اﻟﻌﺮش ﺳﺒﻊ ﻣﺮات ﻓﺘﺠﺎوز ﻋﻨﻬﻢ

Sebagaimana Firman Allah, “Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat; ‘Sesungguhnya Kami akan menjadikan khalifah di muka bumi’ maka para malaikat berkata, ‘Akankah Engkau akan menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu?’ Kemudian Allah memurkai mereka, “Sesungguhnya Kami lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui.” Mendengar seruan kemurkaan Allah ini, para malaikat takut dan terbang memutar di sekitar ‘Arsy sebanyak tujuh kali. Kemudian Allah pun memaafkan mereka.

ﻓﺄﻣﺮﻫﻢ ﷲ أن ﻳﺒﻨﻮا ﺑﻴﺘﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ﺣﱴ ﻟﻮ أذﻧﺐ أوﻻد آدم ﻓﻴﻄﻮﻓﻮن ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺖ ﺳﺒﻊ ﻣﺮات، ﻓﻴﺘﺠﺎوز ﻋﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﲡﺎوز ﻋﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﰒ ﻧﺰﻟﻮا ﻓﺒﻨﻮا ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﻜﻌﺒﺔ ﰒ رﻓﻌﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻗﺖ اﻟﻄﻮﻓﺎن إﱃ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺮاﺑﻌﺔ، وﺧﻠﻖ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺎرة ﰱ ﺟﻨﺐ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﻌﲎ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﰒ ﲰﺎﻩ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﻌﻤﻮر وﻃﻮل اﳌﻨﺎرة ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم

Dia memerintahkan mereka untuk membangun rumah di bumi agar ketika anak cucu Adam berbuat dosa maka mereka memutari rumah tersebut sebanyak tujuh kali dan Allah akan memaafkan mereka sebagaimana Dia memaafkan para malaikat setelah memutari ‘Arsy sebanyak tujuh kali.

Mendengar perintah Allah, dengan segera para malaikat turun ke bumi dan membangun Ka’bah. Pada saat terjadinya banjir bandang yang keempat, Allah mengangkat Ka’bah tersebut ke langit. Kemudian Dia menciptakan sebuah menara di samping Ka’bah dan menyebutnya dengan Baitul Makmur. Tinggi Baitul Makmur adalah sejauh perjalanan 500 tahun.

ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﻳﺼﻌﺪ ﺟﱪاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎرة وﻳﺆذن، وﻳﺼﻌﺪ اﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﱪ وﳜﻄﺐ، وﻳﺆم ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ ﻓﺈذا ﻓﺮﻏﻮا ﻣﻦ اﻟﺼﻼة، ﻓﻴﻘﻮل ﺟﱪاﺋﻴﻞ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﱃ ﻣﻦ اﻟﺜﻮاب ﻷﺟﻞ اﻻذان وﻫﺒﺘﻪ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺆذﻧﲔ ﰱ وﺟﻪ أرض، وﻳﻘﻮل اﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﱃ ﻣﻦ اﻟﺜﻮاب ﻟﻠﺨﻄﺒﺔ وﻫﺒﺘﻪ ﳉﻤﻴﻊ اﳋﻄﺒﺎء ﰱ وﺟﻪ أرض، ﰒ ﻳﻘﻮل ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﱃ ﻣﻦ اﻟﺜﻮاب ﻷﺟﻞ اﻹﻣﺎﻣﺔ وﻫﺒﺘﻪ ﳌﻦ ﻳﺆم ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﰱ وﺟﻪ أرض، ﰒ ﺗﻘﻮل اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻮاب ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ وﻫﺒﻨﺎﻩ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺻﻼة اﳉﻤﻌﺔ ﺧﻠﻒ اﻹﻣﺎم

Ketika hari Jumat datang, Jibril ‘alaihi as-salam naik ke atas menara dan mengumandangkan azan. Setelah itu, Israfil ‘alaihi as- salam naik di atas mimbar dan berkhutbah. Setelah khutbah, Mikail mengimami para malaikat lain.
Setelah mereka semua selesai salat, Jibril berkata:
“Pahala yang aku dapatkan karena azan akan aku berikan kepada semua orang yang azan di bumi.” ini merupakan salah satu pahala ahli jumat.

Baca juga : Oase Ibukota

Kemudian Israfil berkata, “Pahala yang aku dapatkan karena berkhutbah akan aku berikan kepada semua orang yang berkhutbah di bumi.”
Kemudian Mikail berkata, “Pahala yang aku dapatkan karena mengimami salat (Jumat) akan aku berikan kepada semua imam salat Jumat di bumi.”

Kemudian para malaikat berkata “Pahala yang kami dapatkan karena berjemaah salat Jumat akan kami berikan kepada semua orang yang berjemaah salat Jumat di belakang imam.”

وﻳﻘﻮل ﷲ: ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﱴ أﺗﺘﻜﺮﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدى، وأﻧﺎ أﻛﺮم اﻷﻛﺮﻣﲔ ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﱴ أﺷﻬﺪﻛﻢ اﱏ ﻗﺪ ﻏﻔﺮت ﳍﻢ. وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﳐﺼﻮص ﰱ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻻ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻟﺴﺎﺋﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺎﺿﻴﺔ

Kemudian Allah berkata, “Wahai para malaikat-Ku! Apakah kalian semua akan mengasihi hamba-hamba-Ku sedangkan Aku adalah Allah Yang Paling Pengasih. Wahai para malaikat-Ku! Aku bersaksi di hadapan kalian bahwa sesungguhnya Aku mengampuni mereka semua yang menghadiri salat Jumat.”

Hadiah ampunan dari Allah ini merupakan hadiah istimewa untuk umat Muhammad, bukan umat-umat sebelum mereka.//(Ridwan)

Referensi عصفورية ص ١٦-١٧ دار الكتب الإسلامية

One Response

Tinggalkan Balasan