Mukjizat Rasulullah; Sebab Abu Bakar Masuk Islam

#ngajiposonan 6 : Sebab Abu Bakar Masuk Islam

روى ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أﺑﻮ ﺑﻜﺮاﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، وذﻛﺮ أﻧﻪ ﺗﺎﺟﺮا وﻗﺖ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ. وﻛﺎن ﺳﺒﺐ إﺳﻼﻣﻪ أﻧﻪ رأى رؤﻳﺎ ﰱ اﻟﺸﺎم ﻓﺮأى ﰱ ﻣﻨﺎﻣﻪ ان اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ ﻳﻜﻮﻧﺎن ﰱ ﺣﺠﺮﻩ، ﻓﺄﺧﺬﳘﺎ ﺑﻴﺪﻩ وﺿﻤﻬﻤﺎ إﱃ ﺻﺪرﻩ وﻟﺒﺲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ رداءﻩ.

Disebutkan bahwa Abu Bakar adalah seorang pedagang pada masa Jahiliah. Alasan mengapa ia masuk Islam adalah ketika beliau melihat sebuah mimpi di tanah Syam. Dalam tidurnya, beliau bermimpi kalau matahari dan bulan berada di atas pangkuannya. Kemudian ia memegang keduanya dengan tangan dan mendekatkan keduanya pada dada. Setelah itu ia menutupi keduanya dengan selendangnya.

ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺘﺒﻪ ذﻫﺐ إﱃ راﻫﺐ اﻟﻨﺼﺎرى ﻟﻴﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺮؤﻳﺎ، ﻓﺤﻀﺮ وﻗﺎل “اﻟﺮؤﻳﺎ” وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻓﻘﺎل اﻟﺮاﻫﺐ: ﻣﻦ أﻳﻦ أﻧﺖ؟ ﻗﺎل: ﻣﻦ ﻣﻜﺔ. ﻗﺎل ﻣﻦ أي ﻗﺒﻴﻠﺔ؟ ﻗﺎل: ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺗﻴﻢ. ﻗﺎل وﻣﺎ ﺷﺄﻧﻚ؟ ﻗﺎل: اﻟﺘﺠﺎرة.

Sesaat ia tersadar dari mimpinya, ia pun bergegas menemui pendeta Nasrani untuk menanyainya tentang tafsiran mimpinya itu. Setelah ia menemui pendeta itu, ia berkata :
“Aku telah melihat sebuah mimpi demikian. Aku minta anda menafsirkannya!”
“Darimana kamu berasal” tanya pendeta.
“Dari kota Mekah,” jawab Abu Bakar.
“Dari suku mana kamu terlahir,” tanya pendeta.
“Dari Suku Tamim,” jawab Abu Bakar.
“Apa pekerjaanmu?” tanya pendeta lagi.
“Berdagang,” jawab Abu Bakar.

ﻗﺎل: ﺳﻴﺨﺮج ﰱ زﻣﺎﻧﻚ رﺟﻞ ﻫﺎﴰﻲ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ، وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻫﺎﺷﻢ، وﻫﻮ ﻳﻜﻮن ﻧﱯ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن، ﻟﻮﻻ ذﻟﻚ ﳌﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرﺿﲔ وﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﻤﺎ، وﻣﺎ ﺧﻠﻖ آدم وﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ، وﻫﻮ ﺳﻴﺪ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ وﺧﺎﰎ اﻟﻨﺒﻴﲔ، وأﻧﺖ ﺗﺪﺧﻞ ﰱ إﺳﻼﻣﻪ وﺗﻜﻮن وزﻳﺮا ﻟﻪ وﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ، وﻫﻮ ﺗﻌﺒﲑ رؤﻳﺎك. ﰒ ﻗﺎل: وﺟﺪت ﻧﻌﺘﻪ وﺻﻔﺘﻪ ﰱ اﻟﺘﻮراة واﻹﳒﻴﻞ واﻟﺰﺑﻮر، وإﱏ أﺳﻠﻤﺖ ﻟﻪ وﻛﺘﻤﺖ إﺳﻼﻣﻰ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟنصارى.

Kemudian pendeta menjelaskan kepadanya, “Akan datang pada zaman kehidupanmu seorang laki- laki yang berasal dari keturunan Hasyim. Laki-laki itu bernama Muhammad al-Amin. Ia berasal dari Kabilah Hasyim. Ia akan menjadi seorang nabi akhir zaman. Andai ia tidak terlahirkan niscaya Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Begitu juga andai ia tidak terlahirkan maka Dia tidak akan menciptakan Adam, para nabi dan para rasul. Ia adalah pemimpin para nabi, para rasul dan penutup mereka. Kamu akan masuk ke dalam agamanya. Kamu akan menjadi patih baginya dan khalifah setelahnya. Demikian ini adalah tafsir mimpimu. Sebenarnya aku telah mengetahui ciri-ciri Muhammad dan sifat- sifatnya dalam Kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Aku pun juga telah masuk ke agama Islamnya dan menyembunyikan keislamanku karena takut dengan orang-orang Nasrani”.

ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻊ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ: ﻣﻦ اﻟﺮاﻫﺐ ﺻﻔﺔ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رق ﻗﻠﺒﻪ واﺷﺘﺎق إﱃ زﻳﺎرﺗﻪ وﻗﺪم إﱃ ﻣﻜﺔ وﻃﻠﺒﻪ ﻓﻮﺟﺪﻩ،

Setelah Abu Bakar mendengar penjelasan tentang ciri-ciri dan sifat Rasulullah ﷺ dari pendeta itu, hatinya pun menjadi luluh dan ingin sekali menemui Rasulullah. Kemudian Abu Bakar datang ke kota Mekah dan mencarinya. Akhirnya Abu Bakar pun menemukan Rasulullah ﷺ.

Baca juga: Keutamaan Tahlil

وﻛﺎن ﳛﺒﻪ ﻻ ﻳﺼﱪ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ رؤﻳﺘﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﻃﺎل اﻷﻣﺮ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻮﻣﺎ : ﻳﺎ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻛﻞ ﻳﻮم ﲡﻴﺊ إﱄ وﲡﻠﺲ ﻣﻌﻰ ﱂ ﻻ ﺗﺴﻠﻢ؟ ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ: ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻧﺒﻴﺎ ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻌﺠﺰة. ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: أﻣﺎ ﺗﻜﻔﻴﻚ اﳌﻌﺠﺰة اﻟﱴ رأﻳﺖ ﰱ اﻟﺸﺎم ﻋﱪﻫﺎ اﻟﺮاﻫﺐ وأﺧﱪك ﻋﻦ إﺳﻼﻣﻪ؟

Ia tidak sabar sebentar saja tanpa melihatnya. Ketika kebersamaan Abu Bakar dan Rasulullah ﷺ telah berlangsung lama, maka pada suatu hari Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya:
“Hai Abu Bakar! Tiap hari kamu menemuiku serta menemaniku, tetapi mengapa kamu belum masuk Islam?” Abu Bakar menjawab, “Kalau anda adalah seorang nabi, maka sudah pasti anda memiliki mukjizat.” Rasulullah ﷺ berkata, “Apakah belum cukup bagimu mukjizatku berupa mimpi yang kamu lihat di tanah Syam, kemudian mimpimu itu ditakbirkan oleh pendeta Nasrani dan ia memberitahumu tentang keislamannya?”
ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻊ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأﻧﻚ رﺳﻮل ﷲ. وأﺳﻠﻢ وﺣﺴﻦ إﺳﻼﻣﻪ

Sesaat setelah mendengar penjelasan Rasulullah ﷺ barusan, Abu Bakar berkata, “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan anda adalah utusan Allah!

Akhirnya Abu Bakar pun masuk Islam dan bersungguh- sungguh dalam keislamannya.//(Ridwan)

Referensi عصفورية ص ١٢-١٣ دار الكتب الإسلامية

Tinggalkan Balasan